Vietnam - Laos - Cambodia - Myanmar

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TƯ VẤN KINH DOANH


ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆUassessmenting brand values

Phương pháp định giá thương hiệu


anphamco.com: Nghiên cứu quyền sở hữu trí tuệ

Nghiên cứu Sở hữu Trí tuệ

Sở hữu Trí tuệ không chỉ là công cụ đắc lực để phát triển kinh tế và tạo nên sự thịnh vượng cho toàn xã hội mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng thời cũng là chỉ số đánh giá sự phát triển của công nghệ, thu hút chuyển giao công nghệ và đầu tư nước ngoài.

Nghiên cứu lý luận và thực tiễn SHTT


Trên cơ sở nhận thức Sở hữu Trí tuệ đã trở thành công cụ quan trọng và hiệu quả để phát triển kinh doanh tạo ra các giá trị không chỉ cho chủ sở hữu mà còn cho toàn xã hội, hoạt động nghiên cứu Sở hữu Trí tuệ của ANPHAMCO đi sâu các vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật phù hợp với thực tế đa dạng và phong phú trong kinh doanh, từ đó đề xuất sửa đổi các nội dung bất cập trong các quy định SHTT hiện hành

Xây dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong toàn xã hội


Những hoạt động nghiên cứu SHTT của ANPHAMCO cũng tập trung vào các khía cạnh:
- Văn hóa SHTT khơi nguồn sáng tạo
- Văn hóa SHTT góp phần xây dựng ứng xử văn minh công bằng và cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh
- Văn hóa SHTT đề cao sự trung thực và góp phần tạo dựng lòng tin.
Những thông tin hữu ích về kết quả nghiên cứu SHTT của ANPHAMCO được sử dụng để phát triển và đề cao văn hóa sở hữu trí tuệ trong cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội mà cốt lõi là nhận thức về giá trị và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật bảo vệ.